Skip to content

افتخارات دکتر علیرضا ذکریا زاده

عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق

  • پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر ایرانی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال‌ 1400
  • قرارگیری در بین دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال‌های 2021
  • پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر ایرانی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال‌ 1399
  • قرارگیری در بین دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال‌ 2020
  • قرارگیری در بین دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال‌ 2019